UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Ordfører for udtalelse: Ignazio Corrao