Γραπτή ερώτηση E-3439/06 υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις βάσει της ΕΣΔΑ και του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων