Věc T-355/05: Žaloba podaná dne 12. září 2005 – Vandaele v. Komise