2004/817/EB: 2004 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Vokietijai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo šeštosios Direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo 17 straipsnio