Reuse - За Службата за публикации

Dockbar

Help - Reuse

Мога ли да използвам повторно информация от този уебсайт?

Според общата политика на Европейската комисия за повторно използване гражданите и предприятията могат безплатно да използват повторно материалите на Комисията, дори за търговски цели, без да се налага да искат разрешение за това. Документите могат да бъдат възпроизвеждани, адаптирани, превеждани и пр.

Въпреки това може да има известни условия — като задължението да се цитира източника или задължението да не се изопачава първоначалния смисъл, както и освобождаването от отговорност на Европейската комисия за каквито и да е последици, произтичащи от повторното използване.

Има и някои изключения от общата политика за повторно използване (например лога, софтуер). Моля, имайте предвид, че Комисията не притежава авторските права за всички материали, достъпни на този портал. Затова е важно да проверявате информацията за авторските права на публикациите или данните, които смятате да използвате повторно.

В някои случаи авторските права за някои снимки, музика и пр. в дадена публикация принадлежат на трета страна и тези елементи не могат да бъдат използвани без специално разрешение.

Правото на ЕС се смята за обществено достояние. То не е обвързано с авторски права и може да бъде повторно използвано без ограничения, но подлежи на задължение за цитиране на източника (подобни са условията и за използването на TED, електронния ежедневник за обществени поръчки). Политиката за повторно използване е описана в Решение на Комисията 2011/833/ЕС относно повторната употреба на документи на Комисията. Целта е да се подкрепят нови икономически дейности, да се стимулира по-широкото използване и разпространяване на информация на ЕС, да се повиши откритостта и прозрачността на институциите на ЕС и да се избегне ненужна административна тежест за потребителите. Повторното използване подпомага създаването на работни места и по принцип е от полза за европейската икономика. Например въз основа на свободно достъпни данни и подлежащи на повторно използване публикации могат да бъдат създадени новаторски онлайн услуги.

За повече информация относно повторното използване на материали на ЕС, моля, прочетете информацията за авторските права.