Писмен въпрос E-0651/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Изгаряне на нефтен кокс в Лариса