Регламент (ЕО) № 853/2008 на Комисията от 18 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за ябълки и домати