Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени индустриални, селскостопански и рибни продукти