Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ДЕКЛАРАЦИИ приложени към заключителния акт на междуправителствената Конференция, която прие Договора от Лисабон, попдисан на 13 декември 2007 г. - А. ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗПОРЕДБИ НА ДОГОВОРИТЕ - 18. Декларация относно разграничаването на областите на компетентност