Писмен въпрос E-0203/07 зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Финансиране на проекти, касаещи обработката на информация относно околната среда посредством информационни технологии