Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5092 — GDF/Suez/Teesside Power) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП