Asia T-335/07: Kanne 4.9.2007 — Mergel ym. v. SMHV (Patentconsult)