Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 ( 2004. gada 31. marts ) par mazgāšanas līdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ)