Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5371 — Raiffeisen Informatik/PC-Ware) Текст от значение за ЕИП