Съобщение на Комисиятадо Съвета и Европейския Парламент - Примерна ядрена програма, представена съгласно член 40 от Договора за Евратом за становище на Европейския икономически и социален комитет {SEC(2006) 1717} {SEC(2006) 1718} {SEC(2007) 12}