Дело C-141/05: Решение на Съда (трети състав) от 8 ноември 2007 г. — Кралство Испания/Cъвет на Европейския съюз (Рибарство — Регламент (EO) № 27/2005 — Разпределение на квоти за улов на риба между държавите-членки — Акт за присъединяване на Кралство Испания — Край на преходния период — Изискване за относителна стабилност — Принцип на забрана за дискриминация — Нови възможности за риболов — Допустимост)