Решение на Комисията от 03/03/2017 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8331 - CREDIT MUTUEL ARKEA / BRIDGEPOINT / PRIMONIAL HOLDING) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на френският език е автентичен)