Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП