Προσκλήση υποβολής προτάσεων — «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)» — Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης βάσει της γραμμής του προϋπολογισμού 05 08 06 για το 2013