Писмен въпрос P-5805/06 зададен от Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) на Комисията. Бежанска криза по границите на Крепостта Европа