Работен документ на Службите на Комисията придружаващ - Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания - Обобщение на оценката на въздействието {COM(2008) 727 окончателен} {SEC(2008) 2767}