Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление — (Дело COMP/M.5392 — GRUPA POLSAT/THOMSON TECHNICOLOR POLSKA/PRN) Текст от значение за ЕИП