Дело C-368/06: Решение на Съда (първи състав) от 18 декември 2007 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Lyon — France) — Cedilac SA/Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie (Шеста директива ДДС — Право на приспадане — Принципи за незабавно приспадане и за данъчен неутралитет — Прехвърляне на разликата на ДДС към следващия период или възстановяване — Правило за отлагане с един месец — Преходни разпоредби — Запазване на освободените доставки)