Адаптация към изменението на климата на големи инфраструктурни проекти