ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на правилата за фактуриране по Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност