Дело C-142/07: Решение на Съда (трети състав) от 25 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid — Испания) — Ecologistas en Acción-CODA/Ayuntamiento de Madrid (Директиви 85/337/ЕИО и 97/11/ЕО — Оценка на въздействието на проекти върху околната среда — Строителни работи за реконструкция и модернизация на градски пътища — Предмет на оценка)