Устойчиво земеделие и биогаз#Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно устойчиво земеделие и биогаз: необходимост от преразглеждане на общностното законодателство (2007/2107(INI))