Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 98/79/EO на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. за ин-витро диагностичните медицински изделия (Текст от значение за ЕИП)