2009/607/ЕО: Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на твърди настилки и облицовки (нотифицирано под номер C(2009) 5613) (Текст от значение за ЕИП)