Дело C-230/17: Решение на Съда (трети състав) от 27 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 21, параграф 1 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Право на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки — Право на гражданин на трета държава, член на семейството на гражданин на Съюза, да пребивава в държавата членка, на която е гражданин последният — Влизане на този член на семейството на територията на съответната държава членка, след като гражданинът на Съюза се е завърнал в нея)