TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 16 юни 1971 г. # Fritz-August Bode и други срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 63 до 75-70. Bode и др./Комисия