Писмен въпрос E-4015/07, зададен от Gabriele Stauner (PPE-DE) на Комисията. Дейност на надзорната комисия на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)