Писмен въпрос E-0976/07 зададен от Bart Staes (Verts/ALE) на Комисията. Европейски инспекционен доклад относно хуманното отношение към животните (DG(SANCO/8043/2006 — телета