Писмен въпрос E-4779/07, зададен от Andreas Mölzer (ITS) на Комисията. Трафик на хора