Работен документ на Комисията - Доклад за изпълнението на плана за действие „Насърчаване на чуждоезиковото обучение и езиковото многообразие“ {SEC(2007)1222}