Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5619 — Bidvest/Nowaco Group) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП