Решение на Комисията от 04/12/2008 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5366 - IBERDROLA RENOVABLES / GAMESA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)