2008/3/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2