Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 36/01