Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5244 — ZF/Cherry) Текст от значение за ЕИП