Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по предложението за директива на Съвета относно установяването и обозначаването на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))