Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4603 — EQT/CBR) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП