Решение на Съда (седми състав) от 28 юни 2007 г. # Комисия на Европейските общности срещу Португалска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2002/15/ЕО - Организация на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт - Липса на транспониране в предвидения срок. # Дело C-410/06. Комисия/Португалия TITJUR