95/234/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1995 για την έγκριση 31 προτάσεων για δράσεις που δύνανται να τύχουν κοινοτικής χρηματοδότησης βάσει της απόφασης 94/445/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα δίκτυα τηλεπληροφορικής μεταξύ διοικήσεων για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών (Edicom)