HUP Uslugi Polska/OHMI-Manpower (I.T.@MANPOWER) TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 24 септември 2008 г. # HUP Uslugi Polska sp. z o.o. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността "I.T.@MANPOWER" - Абсолютни основания за отказ - Отличителен характер - Липса на отличителен характер - Липса на знаци или означения, станали обичайни - Липса на марка, която е от естество да заблуди обществеността - Член 7, параграф 1, букви б)-г) и ж) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-248/05.