TITJUR Заключение на генералния адвокат Rozès представено на17 септември 1981 г. # Waltraut Kruse срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 218/80. Kruse/Комисия