/* */

Писмен въпрос E-0145/07 зададен от Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) на Комисията. Изключване на Галисия от първостепенната електрическа мрежа на ЕС