Решение на Съвета от 19 април 2007 година за създаване за периода 2007—2013 г. на специална програма Основни права и гражданство като част от общата програма Основни права и правосъдие