Писмен въпрос E-4438/07, зададен от Angelika Beer (Verts/ALE) на Комисията. Проект, управляван от Висшето училище за социална и медийна култура на Радио Мария в рамките на оперативната полска програма Инфраструктура и околна среда за периода 2007—2013 г.