2009/610/ЕО: Решение на Комисията от 2 юли 2008 година относно мерки C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 и CP 133/05), приведени в действие от Гърция в полза на Hellenic Shipyards (нотифицирано под номер C(2008) 3118) (Текст от значение за ЕИП)